Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Hare Majesteit


 

Definities

 1. Hare Majesteit: Hare Majesteit, gevestigd te Amsterdam onder KvK nr. 58347259

 2. Klant: degene met wie Hare Majesteit een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: Hare Majesteit en klant samen.

 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Hare Majesteit.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen

 1. Alle prijzen die Hare Majesteit hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen op die Hare Majesteit hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Hare Majesteit te allen tijde wijzigen. 

 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Hare Majesteit niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 

 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 

Monsters/modellen 

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Hare Majesteit gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Hare Majesteit. 

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Hare Majesteit zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Hare Majesteit op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Hare Majesteit, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Hare Majesteit te betalen. 

 

Recht van reclame 

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Hare Majesteit gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

 2. Hare Majesteit roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Hare Majesteit, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 

 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

 

4.Retourrecht

 

Indien het product onverwijld niet aan de wens voldoet dan kan het binnen 14 dagen vanaf de dag van ontvangst geretourneerd worden. Echter indien u het artikel terug wenst te sturen dient u dit vooraf per email aan Hare Majesteit mee te delen. Na melding kunt u het product terugsturen onder de voorwaarde dat het artikel ongebruikt is, onbeschadigd en in de originele verpakking zit. Ter bescherming van het product dient het voor retour in een bubbel envelop verpakt te worden. De verzendkosten alsook het verzendingsmateriaal ( in casu de  bubbelenvelop) komen voor rekening van de klant. Na ontvangst en onder voorwaarde dat het product zonder beschadiging is en in de originele staat verkeert  ontvangt de klant het aankoopbedrag exclusief de verzendkosten terug. 

Niet aangekomen retourpost (lees sieraden en / of accessoires) zijn voor rekening van de klant. Hare Majesteit adviseert dan ook om de artikelen per aangetekende post terug te sturen. Artikelen die op verzoek zijn aangepast of op bestelling zijn gemaakt  kunnen niet worden geretourneerd!

 

5.Garantie

 

Garantie op de sieraden en accessoires wordt verleend tot twee maanden vanaf levering. Gebreken die aan het artikel worden geconstateerd dienen direct na ontvangst per mail aan Hare Majesteit te worden gemaild met in de bijlage een foto van het gebrek. Indien een gebrek onder de garantie valt en veroorzaakt is buiten toedoen van de klant zal indien mogelijk het artikel worden hersteld dan wel worden vervangen door Hare Majesteit. Overleg hierover dient via mail te worden gepleegd. De verzendkosten voor het opnieuw versturen van het artikel zijn voor Hare Majesteit.

De volgende gevallen van schade vallen niet onder de garantie:

 

-schade ontstaan door gebruik van het sieraad of accessoire waarvoor het niet bedoeld is

-schade in de zin van verkleuring en / of aantasting van het artikel ten gevolge van parfum, zeep, haarlak of andere huid-haarproducten dan wel enig ander substantie alsook schade door aantasting  ten gevolge van de zuurgraad van de huid.  

-schade of aantasting aan het product door verkeerde opbergen b.v. in vochtige ruimtes of in direct zonlicht. Sommige edelstenen en halfedelstenen kunnen onder invloed van dagelijks daglicht of direct zonlicht verkleuren. Het is daarom zaak dat sieraden, wanneer ze niet worden gedragen op een droge en donkere plek worden bewaard. 

-defecten of schade ontstaan door het willen aanpassen van het artikel door klant of derden.

-Bij schade of defecten stelt Hare Majesteit stelt vast of de garantie van toepassing is en daarmee de wijze van herstel of reparatie.

Indien de reparatie wordt verricht na de garantietermijn, zijn de kosten hiervan voor de klant evenals de verzendkosten.

 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Retentierecht 

 1. Hare Majesteit kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Hare Majesteit heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 

 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Hare Majesteit.

 3. Hare Majesteit is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Hare Majesteit te verrekenen met een vordering op Hare Majesteit. 

 

Eigendomsvoorbehoud 

 1. Hare Majesteit blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Hare Majesteit op grond van wat voor met Hare Majesteit gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

 2. Tot die tijd kan Hare Majesteit zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 

 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 

 4. Indien Hare Majesteit een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Hare Majesteit het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

 

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 2. Levering vindt plaats bij Hare Majesteit, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 

 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Hare Majesteit het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 

 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Hare Majesteit kan tegenwerpen.

 

Levertijd 

 1. De door Hare Majesteit opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Hare Majesteit.

 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Hare Majesteit niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

 

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Transportkosten 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Hare Majesteit niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Hare Majesteit, bij gebreke waarvan Hare Majesteit niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

Bewaring 

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 

 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 

Vrijwaring

De klant vrijwaart Hare Majesteit tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Hare Majesteit geleverde producten en/of diensten. 

 

Klachten

 1. De klant dient een door Hare Majesteit geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Hare Majesteit daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 

 3. Consumenten dienen Hare Majesteit uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Hare Majesteit in staat is hierop adequaat te reageren. 

 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Hare Majesteit gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Hare Majesteit.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Hare Majesteit ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Hare Majesteit een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Hare Majesteit verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid Hare Majesteit

 1. Hare Majesteit is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Indien Hare Majesteit aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. Hare Majesteit is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 4. Indien Hare Majesteit aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Hare Majesteit vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
 

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Hare Majesteit toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Hare Majesteit niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Hare Majesteit in verzuim is. 

 3. Hare Majesteit heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Hare Majesteit kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Hare Majesteit in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Hare Majesteit kan worden toegerekend in een van de wil van Hare Majesteit onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Hare Majesteit kan worden verlangd. 

 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Hare Majesteit 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Hare Majesteit er weer aan kan voldoen. 

 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

 5. Hare Majesteit is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Hare Majesteit is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Hare Majesteit zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Hare Majesteit. 

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Hare Majesteit bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Hare Majesteit is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 15 juli 2020.